Vytisknout

Objednávka č.

Dodavatel

One Click Business Solutions, s.r.o.
Šostakovičovo náměstí 1515
Praha 5 - Stodůlky
155 00
IČ 24812633, DIČ: CZ24812633
Bankovní účet 269867459/0300
Obchodní zástupce:

Odběratel

IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba:
Telefon:
E-mail:

Objednávám

Cena za jednotku
bez DPH
Jednotek
Cena celkem
bez DPH
Licence 1CLICK
zahrnuje 5 uživatelských účtů
MINI  
OPTI  
MAXI
Licence pro další uživatele
nad rámec prvních 5 uživatelů
Zákaznická podpora
1,5% z ceny licence měsíčně
roční fakturace
Aplikační hosting
3% z ceny licence měsíčně
měsíční fakturace  
roční fakturace
(10 měsíců + 2 zdarma)

Poznámky

K úhradě

Bez DPH:
Včetně DPH:
Splatnost:

Objednáním licence softwaru 1CLICK souhlasím s licenční smlouvou (v příloze této objednávky).
Objednáním služby Zákaznická podpora nebo Aplikační hosting souhlasím s jejich smluvními podmínkami (v příloze této objednávky).
Služby Zákaznická podpora a Aplikační hosting se sjednávají počínaje dnem následujícím po dni podpisu objednávky, není-li v poznámce uvedeno jinak.

Podpis zástupce dodavatele: Datum: Podpis odběratele:

Licenční smlouva pro software 1CLICK

Licenční smlouva uzavřená mezi společností One Click Business Solutions s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Šostakovičovo náměstí 1515/5, PSČ 155 00, IČ: 24812633, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 176572 (dále jen „Poskytovatel“), a nabyvatelem licence, tj. fyzickou či právnickou osobou, používající software 1CLICK společnosti One Click Business Solutions s.r.o. (dále jen „Nabyvatel“).

 1. Nabyvatel bere na vědomí, že software 1CLICK (dále jen "Program") je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a Nabyvatel je oprávněn Program užívat jen způsobem, v rozsahu a k účelu stanoveným touto licenční smlouvou.
 2. Touto licenční smlouvou Poskytovatel uděluje Nabyvateli právo užívat Program, při dodržení podmínek uvedených dále v této smlouvě. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a s územní platností celého světa.
 3. Instalovaný Program se zprovozňuje pomocí "Aktivačního klíče", který funguje jako účinný technický prostředek ochrany Programu ve smyslu Autorského zákona.
 4. Poskytovatel nebo jeho smluvní partner v souvislosti s touto smlouvou Nabyvateli dodá příslušný Aktivační klíč, který Nabyvatel použije pro zprovoznění své instalace Programu. V případě zvolení online instalace Programu prostřednictvím webové stránky Poskytovatele může být příslušný Aktivační klíč do Programu vložen i automaticky při jeho online instalaci, bez účasti Nabyvatele.
 5. Aktivační klíč určuje specifická omezení užití Programu pro daného Nabyvatele, zejména zpřístupnění jen určitých součástí Programu, na které se udělená licence vztahuje, omezení počtu aktivních uživatelských účtů, které je možné při užívání Programu využívat a případné časové omezení licence. Nabyvatel je povinen omezení dané svým Aktivačním klíčem respektovat jako součást podmínek užití Programu dle této licenční smlouvy.
 6. Odměna za užívání Programu je uvedena v objednávce, kterou Nabyvatel konkrétní licenci objednává. Časově omezené licence, sloužící zejména pro vyzkoušení Programu, mohou být Poskytovatelem poskytnuté i bezúplatně, například v rámci nabídky „Vyzkoušejte zdarma“ na webových stránkách Poskytovatele.
 7. Licence opravňuje Nabyvatele k instalaci Programu na jeden počítač (licencované zařízení) a vložení poskytnutého Aktivačního klíče do této jedné instalace Programu.
 8. Nabyvatel má právo přenést svojí instalaci Programu a Aktivační klíč na nový počítač, avšak pouze za předpokladu, že původní instalaci na licencovaném zařízení okamžitě zruší, odinstaluje a přestane používat. V žádném případě nesmí Nabyvatel v jeden okamžik souběžně používat více instalací Programu se stejným Aktivačním klíčem.
 9. Licence opravňuje Nabyvatele k přístupu k Programu pomocí webového prohlížeče z libovolného počtu pracovních stanic, mobilních telefonů nebo jiných klientských zařízení.
 10. Nabyvatel není oprávněn Program rozmnožovat, půjčovat, pronajímat, poskytovat ho v rámci leasingové smlouvy nebo ho používat pro komerční hostitelské služby.
 11. Nabyvatel není oprávněn licenci převádět na třetí osoby. V případě porušení závazku Nabyvatele uvedeného v tomto bodu a bodu 10 má Poskytovatel právo udělenou licenci Nabyvateli odejmout (ukončit), a to bez jakéhokoliv nároku Nabyvatele na vrácení zaplacené odměny za užívání Programu či její části.
 12. Nabyvatel není oprávněn Program jakkoli upravovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového kódu Programu nebo obcházet účinné technické prostředky ochrany Programu.
 13. Používat Program je přípustné výlučně k účelu, ke kterému je určen, a to dle jeho obchodního popisu, dokumentace a dalších materiálů společnosti One Click Business Solutions.
 14. Společnost One Click Business Solutions s.r.o. ani její smluvní partneři nenesou odpovědnost za jakékoli následné, nahodilé nebo zvláštní škody, včetně ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztrátu dat, vzniklé použitím nebo nemožností použití Programu.
 15. V souvislosti s touto smlouvou Nabyvatel uděluje Poskytovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
 16. Tato licenční smlouva je uzavřena okamžikem podepsání objednávky licence Programu Nabyvatelem, případně také instalací Programu na počítač Nabyvatele, zřízením online instalace Programu skrze webové stránky Poskytovatele nebo nejpozději tím, že Nabyvatel začne instalaci Programu užívat.
 17. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2358 a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 18. Tuto smlouvu je možno doplňovat či měnit pouze písemně, případně stejným způsobem jako byla tato smlouva sjednána.

Smluvní podmínky služby 1CLICK Zákaznická podpora

One Click Business Solutions, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) bude objednateli služby 1CLICK Zákaznická podpora (dále jen „Klient“) pro softwarovou aplikaci 1CLICK (dále jen "Program") poskytovat uživatelskou a technickou podporu (dále jen „Zákaznická podpora“) a dále se zavazuje za níže uvedených podmínek Klientovi zpřístupňovat nové verze aplikace 1CLICK a poskytovat k nim licence.

I. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje za účelem poskytování Zákaznické podpory provozovat kontaktní e-mailovou schránku a na Klientovy dotazy a požadavky, které do této schránky Klient doručí, reagovat nejpozději ve lhůtě určené v článku „III. Parametry služby“ pomocí e-mailu, telefonu, či jejich kombinace v závislosti na vhodnosti daného komunikačního kanálu pro konkrétní případ.
 2. Zákaznická podpora spočívá v asistenci jak Program správně nainstalovat, nastavit a provozovat, jak ho spravovat, udržovat a jak používat jeho funkce. Nedílnou součástí služby je také asistence při řešení problémů s provozem Programu, tj. situacemi, kdy se Klientovi nedaří Program nebo některé jeho funkce zprovoznit nebo kdy Program vykazuje chybné chování. Chybné chování znamená chování, které je v rozporu s platnou dokumentací a Poskytovatelem deklarovanými parametry Programu, nebo které porušuje základní obecné zásady fungujícího software (např. stabilita).
 3. Poskytovatel má právo odmítnout se zabývat dotazem či požadavkem Klienta jen v případě, že se netýká předmětu služby poskytované dle těchto smluvních podmínek uvedených v bodě 2.
 4. Poskytovatel dle potřeby, zejména ve věci řešení problémů s provozem Programu, může od Klienta vyžadovat doplňující podklady potřebné pro posouzení a diagnostiku daného případu, případně může Klientovi dodat speciální diagnostické nástroje určené k získání dodatečných informací potřebných pro diagnostiku a identifikaci problému.
 5. V případě chybného chování Programu definovaného v bodě 2 je Poskytovatel povinen zajistit opravu chyby a Klientovi dodat aktualizovanou verzi Programu bez zbytečného odkladu a v přiměřené době.
 6. Poskytovatel se zavazuje Klientovi bezplatně poskytovat nové verze Programu, včetně příslušných nových Aktivačních klíčů, za podmínky, že Klient využívá službu Zákaznická podpora nepřetržitě bez přerušení od zakoupení své licence Programu. Aktivační klíče pro nové verze budou Klientovi poskytnuté se stejnými licenčními parametry a limitem počtu uživatelů, s jakými Klient licenci Programu zakoupil.
 7. Výše poplatku za službu Zákaznická podpora se sjednává procentní sazbou z ceny Klientovy licence Programu. Poplatek se hradí předem pro následující fakturační období sjednané objednávkou. Dnem následujícím po posledním dni předchozího fakturačního období počíná běžet další nové fakturační období stejné délky jako fakturační období předchozí.
 8. Pokud Klient rozšíří licenci svého Programu, Poskytovatel poměrem ceny nové a staré licence Programu automaticky navýší účtovaný poplatek za službu Zákaznická podpora, přičemž má právo dofakturovat zvýšený poplatek i pro část již probíhajícího a zaplaceného fakturačního období, a to počínaje dnem rozšíření licence.
 9. Poskytovatel má povinnost nejpozději 14 dnů před začátkem nového fakturačního období doručit Klientovi výzvu k úhradě poplatku za poskytovanou službu Zákaznické podpory za toto nové fakturační období, přičemž tento poplatek je splatný k poslednímu dni probíhajícího fakturačního období.
 10. Poskytovatel má právo pro budoucí fakturační období jednostranně změnit smluvní podmínky služby Zákaznická podpora i výši poplatků za její užívání, přičemž změnu musí Klientovi ohlásit alespoň v předstihu 50 dnů před začátkem fakturačního období, od kterého má být změna účinná.
 11. Poskytovatel má právo smlouvu o poskytování služby Zákaznická podpora kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou, která počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi Klientovi, trvá alespoň 30 dnů, po kterých končí (uplyne) společně s nejbližším koncem fakturačního období.
 12. Poskytovatel má právo odmítnout poskytovat Zákaznickou podporu, včetně poskytování bezplatných nových verzí Programu, v případě, že Klient je v prodlení s platbou poplatku za její využívání více než 14 dnů.
 13. Poskytovatel má právo doručovat dokumenty spojené s touto smlouvou, včetně výzev k úhradě, daňových dokladů, či ohlášení změn v podmínkách či poplatcích, e-mailem autorizované kontaktní osobě klienta (dále jen „Kontaktní osoba“).

II. Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinen včas hradit poplatky za poskytovanou službu Zákaznické podpory.
 2. Klient je povinen se řídit provozními instrukcemi Programu popsanými v jeho dokumentaci. Je také povinen se řídit instrukcemi a doporučeními, které získá od pracovníků Poskytovatele v rámci Zákaznické podpory a je-li to potřebné, dle instrukcí Poskytovatele vyvíjet nezbytnou součinnost potřebnou pro diagnostiku svého problému.
 3. Klient je povinen v požadavcích doručených do schránky podpory uvádět údaje, dle kterých ho lze jednoznačně identifikovat. Vhodnou identifikací je IČ nebo obchodní název společnosti.
 4. Klient je povinen Poskytovateli nahlásit autorizovanou Kontaktní osobu pro oficiální komunikaci spojenou s touto smlouvou, včetně telefonu a e-mailové adresy. Není-li kdykoliv později určeno jinak, za Kontaktní osobu se považuje osoba uvedená v kolonce "Oprávněná osoba" na objednávce služby Zákaznická podpora.
 5. Klient má právo smlouvu o poskytování služby Zákaznická podpora kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou, která počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi Poskytovateli, trvá alespoň 30 dnů, po kterých končí (uplyne) společně s nejbližším koncem fakturačního období.

III. Parametry služby

Garantovaná reakční doba: V pracovní dny při doručení požadavku do 12:00: Do 17:00 stejného dne
V pracovní dny při doručení požadavku po 12:00: Do 12:00 následujícího pracovního dne
Adresa kontaktní schránky: podpora@1c2c.cz
Počet požadavků: Bez omezení

Smluvní podmínky služby 1CLICK Aplikační hosting

One Click Business Solutions, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se zavazuje pro objednatele služby 1CLICK Aplikační hosting (dále jen „Klient“) na svých serverech provozovat Klientem zakoupenou či pronajatou softwarovou aplikaci 1CLICK (dále jen „Program”).

I. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel pro provoz Programu zajistí kvalitní serverový hardware v profesionálním datovém centru a na tomto hardware Program zprovozní.
 2. Poskytovatel bude instalaci průběžně aktualizovat na nejnovější stabilní verzi Programu, která je kompatibilní s Klientovou licencí.
 3. Poskytovatel zajistí kvalifikovanou konfiguraci serveru, operačního systému a postará se o jeho zabezpečení, průběžné aktualizace a údržbu.
 4. Poskytovatel zajistí stabilní a spolehlivý chod systému a dosažení dostupnosti definované v článku "III. Parametry služby".
 5. Poskytovatel pro server zajistí od uznávané certifikační autority SSL certifikát pro bezpečnou komunikaci pomocí protokolu HTTPS.
 6. Poskytovatel na serveru zajistí správné doručování odeslané elektronické pošty.
 7. Poskytovatel bude důsledně provádět zálohy dat Klientova Programu definované v článku "III. Parametry služby".
 8. Poskytovatel nemá právo nahlížet do dat Klienta, jakkoliv je zpracovávat nebo pořizovat jejich kopie, s výjimkou vytváření nebo obnovování záloh a situace, kdy je o nahlédnutí do dat oprávněný pracovník Poskytovatele výslovně požádán Klientem v rámci provádění Zákaznické podpory.
 9. Výše poplatku za službu Aplikační hosting se sjednává procentní sazbou z ceny Klientovy licence Programu. Poplatek se hradí vždy předem pro následující fakturační období sjednané objednávkou. Dnem následujícím po posledním dni předchozího fakturačního období počíná běžet další, nové fakturační období stejné délky jako fakturační období předchozí.
 10. Pokud Klient rozšíří licenci svého Programu, Poskytovatel poměrem ceny nové a staré licence Programu automaticky navýší účtovaný poplatek za službu Aplikační hosting, přičemž má právo dofakturovat zvýšený poplatek i pro část již probíhajícího a zaplaceného fakturačního období, a to počínaje dnem rozšíření licence.
 11. Poskytovatel má povinnost nejpozději 14 dnů před začátkem nového fakturačního období doručit Klientovi výzvu k úhradě poplatku za poskytovanou službu Aplikačního hostingu za toto nové fakturační období, přičemž tento poplatek je splatný k poslednímu dni probíhajícího fakturačního období.
 12. Poskytovatel má právo pro budoucí fakturační období jednostranně změnit smluvní podmínky služby Aplikační hosting i výši poplatků za její užívání, přičemž změnu musí Klientovi ohlásit alespoň v předstihu 50 dnů před začátkem fakturačního období, od kterého má být změna účinná.
 13. Poskytovatel má právo smlouvu o poskytování služby Aplikační hosting kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou, která počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi Klientovi, trvá alespoň 30 dnů, po kterých končí (uplyne) společně s nejbližším koncem fakturačního období.
 14. Poskytovatel má právo neposkytovat službu Aplikačního hostingu v případě, že Klient je v prodlení s platbou poplatku za její využívání déle než 30 dnů.
 15. Poskytovatel má právo doručovat dokumenty spojené s touto smlouvou, včetně výzev k úhradě, daňových dokladů, či ohlášení změn v podmínkách či poplatcích, e-mailem autorizované kontaktní osobě klienta (dále jen „Kontaktní osoba“).

II. Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient má právo na plný přístup ke všem funkcím Programu odpovídajících své licenci, včetně kompletního nastavení dostupného prostřednictvím webového uživatelského rozhraní. Klient je přitom zodpovědný za veškeré změny, které prostřednictvím webového rozhraní Programu provede, zejména pak za změny nastavení a zřizování uživatelských účtů a jejich oprávnění.
 2. Klient má právo vyžádat obnovu dat svého Programu ze záloh, které Poskytovatel pořizuje. Obnova dat bude Poskytovatelem jednorázově zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
 3. Klient má právo vyžádat vystavení kompletních dat svého Programu pro stažení. Vystavení dat bude Poskytovatelem jednorázově zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Výjimku tvoří vystavení dat při ukončení služby Aplikačního hostingu, které je bezplatné.
 4. Klient nemá přístup k operačnímu ani souborovému systému, na kterém Poskytovatel provozuje jeho Program.
 5. Klient je povinen včas hradit poplatky za používání služby.
 6. Služba Aplikační hosting je poskytována výhradně ve spojení se službou 1CLICK Zákaznická podpora. Klient má povinnost nejpozději s uzavřením smlouvy o poskytování služby Aplikační hosting uzavřít s Poskytovatelem i smlouvu o poskytování služby Zákaznická podpora. Vypoví-li Klient smlouvu o poskytování služby Zákaznická podpora, má se za to, že tímto současně vypovídá i tuto smlouvu o poskytování služby Aplikační hosting ve smyslu bodu 8 tohoto článku.
 7. Klient je povinen Poskytovateli nahlásit autorizovanou Kontaktní osobu pro oficiální komunikaci spojenou s touto smlouvou, včetně telefonu a e-mailové adresy. Poskytovatel bude od Kontaktní osoby také vyžadovat autorizaci servisních zásahů ovlivňujících Klientova dat, tj. zejména obnovy ze záloh nebo vystavení dat pro stažení. Není-li kdykoliv později určeno jinak, za Kontaktní osobu se považuje osoba uvedená v kolonce "Oprávněná osoba" na objednávce služby Aplikační hosting.
 8. Klient má právo smlouvu o poskytování služby Aplikační hosting kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou, která počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi Poskytovateli, trvá alespoň 30 dnů, po kterých končí (uplyne) společně s nejbližším koncem fakturačního období.

III. Parametry služby

Garantovaná dostupnost: 99,6%
Přenesená data: Bez omezení
Zálohy: 1x denně kompletní záloha do 2 nezávislých lokalit, udržovaná alespoň 5 dnů zpětně
Disková kapacita: V ceně je 5 GB pro 1CLICK MINI, 10 GB pro 1CLICK OPTI, 20 GB pro 1CLICK MAXI (*)
Uložení dat nad tento limit Poskytovatel vyúčtuje dle aktuálního ceníku
Umístění dat: Všechna data jsou uložena i zpracovávána v ČR
(*)  Měří se pouze Klientova data uložená do Programu. Samotná instalace Programu ani soubory operačního systému se do limitu nezapočítávají.